دیدگاه و ماموریت و هدف ها و نقطه های مشترک.اولین ارزش مهم ما نیروهای انسانی مجرب-دارای تحصیلات بالا طالب پیشنهادهای جدید با انرژی باتجربه در کار و پتانسیل بالا در گسترش کار و با روحیه کار تیمی دارای پرسنل قوی هستیم./در مقابل مشتری ها با مسئولیت .احترام به روابط به روابط اجتماعی.ازاد درجهت ممنونیت مشتری و احترام به فلسفه مشتری مداری ./اموزش پیوسته نیروی انسانی و به روزرسانی دیدگاه های انها با توجه به پیشرفت تکنولوژی.///پایبندی به اصول کار تیمی توسط هر یک از پرسنل./مهمترین اهمیت کارتیمی در شرکت می باشد./اساسی ترین اصل شرکت برای پرسل در نظر گرفتن اصل برابری بین خواسته های شرکت و خواسته های پرسنل می باشد./دادن فرصت های برابر بین تمام پرسنل./ارزیابی موفقیت و عملکرد و پاداش
نام اعلامیه ثبت نام
ثبت نام عمومی
Top