Babil Arma Suit 1102


1102 : رنگ
310HY522F2811 : طرح
300 cm : عرض
تور : جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.137 kg/m : مقدار ناخالصی
38.9*71 : اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
: روش شستشو
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top