anka

Bircan KD 69


69 : رنگ
308 GT 845 : طرح
320 cm : عرض
تور : جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.116 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top