anka

Grace 150CM 25270


25270 : رنگ
D02668-330 : طرح
150 cm : عرض
: جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.388 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Müşteri کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top