anka

Yakma Klimt BE1041 1


1 : رنگ
BE1041 : طرح
300 cm : عرض
تور : جنس محصول
%070, %030 : ترکیبات
0.139 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top