anka

Yakma Kare BE1219 1


1 : رنگ
BE1219 : طرح
300 cm : عرض
تور : جنس محصول
%070, %030 : ترکیبات
0.145 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top