anka

Factory Y1039 3


3 : رنگ
Y1039 : طرح
300 cm : عرض
تور : جنس محصول
%080, %020 : ترکیبات
0.334 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top