anka

Factory F662 5


5 : رنگ
F662 : طرح
300 cm : عرض
تور : جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.134 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top