anka

Factory F649 8


8 : رنگ
F649 : طرح
290 cm : عرض
تور : جنس محصول
%052, %048 : ترکیبات
0.164 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top