anka

Factory F694 8


8 : رنگ
F694 : طرح
300 cm : عرض
: جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.673 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ تمام رنگ ها

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top