anka

Factory F631 109


109 : رنگ
F631 A75001 : طرح
320 cm : عرض
تور : جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.165 kg/m : مقدار ناخالصی
0.01 : اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ تمام رنگ ها

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top