anka

Tafta F523 6-16


6-16 : رنگ
F523 : طرح
305 cm : عرض
: جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.370 kg/m : مقدار ناخالصی
0.01 : اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top