anka

Factory F560 4


4 : رنگ
F560 : طرح
300 cm : عرض
: جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.480 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ تمام رنگ ها

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top