Freezone 119 ((140*300) V1


V1 : رنگ
DG 9346 : طرح
300 cm : عرض
پارچه های ساده : جنس محصول
%100 : ترکیبات
1.030 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top