Vual Anka 7165B


7165B : رنگ
305GT1380 : طرح
300 cm : عرض
تور : جنس محصول
%100 : ترکیبات
0.179 kg/m : مقدار ناخالصی
: اندازه طرح
: تیپ طرح
Advantage کلکسیون های یافت شده
: جهت
انواع رنگ تمام رنگ ها

احتمال متفاوت دیده شدن رنگ پارچه ها بسته به نور صفحه نمایش اکران شما وجود دارد

تزئینات
Top